ALYSIA & Co

Sashiko Pillows & Sashiko Sampler
SC-0038
SC-0038
ST-0008 & ST-0015
SC-0038
SC-0038
ST-0052 & ST-0015 & ST-0020
SC-0002 Sashiko Kakushippo
SC-0002
ST-0011 & ST-0009
SC-0208 Sashiko Jiji-tsunagi
SC-0208
ST-0008 & ST-0019
SC-0654
SC-0654
ST-0020
SC-0207
SC-0207
ST-0006
SC-0043
SC-0043
ST-0015 & ST-0001
SC-0240
SC-0240
ST-0015
SC-0209
SC-0209
ST-0072
SC-0079SC-0079
Multi-mix #M12

SC-0211
SC-0211
ST-0015

SC-0205
SC-0205
Make-Make yarn #2
SC-0281
SC-0281
ST-0053
SC-0212
SC-0212
ST-0001
SC-0205
SC-0205
Multi-mix #M7
SC-0010
SC-0010
Renessance Lame yarn
SC-0023
SC-0023
SC-0025
SC-0025
SC-0204 Sashiko Sayagata
SC-0204
ST-0004
SC-0201 Sashiko Nowaki
SC-0201
ST-0006
SC-0358
SC-0358
ST-0013 & ST-0002
SC-0036
SC-0036
ST-0012 & ST-0011 & ST-0019